Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 14)

  • 15719 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho các dung dịch của các chất: Na2CO3, Ca(HCO3)2, NH4Cl và NaHSO4 lần lượt phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Hãy nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra.

Xem đáp án

- Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ba(OH)2:

+ Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng.

+  Phương trình hóa học:

Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + 2NaOH

- Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch Ba(OH)2:

+ Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng.

+ Phương trình hóa học:

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 → BaCO3+ CaCO3+ H2O

- Cho dung dịch NH­4Cl vào dung dịch Ba(OH)2:

+ Hiện tượng: Sủi bọt khí, khí thoát ra có mùi khai.

+ Phương trình hóa học:

2NH­4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3+ 2H2O

- Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(OH)2:

+ Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng.

+ Phương trình hóa học:

2NaHSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2Na2SO4 + 2H2O


Câu 2:

Cho m gam hỗn hợp A gồm KHCO3 và CaCO3 vào dung dịch HCl dư thì thu được 3,36 lít khí (đktc)

a) Viết phương trình phản ứng và tính m?

Xem đáp án

Khi cho hỗn hợp A gồm KHCO3 và CaCO3 vào dung dịch HCl dư

a)  

Phương trình hóa học:

KHCO3 + HCl → KCl + CO2↑ + H­2O           (1)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H­2O        (2)

- Dựa vào phương trình hóa học ta có:

nKHCO3+nCaCO3=nCO2=3,3622,4=0,15(mol)

Vậy m=100×nKHCO3+100×nCaCO3=100×0,15=15(gam)

Câu 3:

b) Hấp thụ hết lượng khí CO2 thu được ở trên vào 100ml dung dịch X chứa NaOH x (mol/l) và Na2CO3 1 (mol/l) thì thu được dung dịch Y. Cho CaCl­2 dư vào dung dịch Y thu được 8 gam kết tủa. Tính x?

Xem đáp án

b)

Hấp thụ CO2 vào X chứa NaOH và Na2CO3

Số mol: NaOH = 0,1x mol; Na2CO3: 0,1 mol; CaCO3: 0,08 mol

Phương trình hóa học:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O                  (3)

CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3                     (4)

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO­3↓ + 2NaCl           (5)

Sau khi cho CaCl2 dư vào dung dịch Y thu được kết tủa: dung dịch Y chứa Na2CO3

- Theo phương trình hóa học:

nNa2CO3trongY=nCaCO3=8100=0,08(mol)

Do nNa2CO3trongY=0,08(mol)<nNa2CO3trongX=0,1(mol) nên dung dịch Y có chứa NaHCO3

Bảo toàn nguyên tố C:

nCO2+nNa2CO3trongX=nNa2CO3trongY+nNaHCO3 trong Y

Vậy nNaHCO3 trong Y=0,15+0,10,08=0,17(mol)

Bảo toàn nguyên tố Na:

nNaOH+2nNa2CO3=2nNa2CO3trongY+nNaHCO3 trong Y

 

Câu 5:

b) Trong phòng thí nghiệm, nêu cách làm khô khí Cl2, cách thu khí Cl2? Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng khi dẫn khí Cl2 vào cốc đựng nước sau đó nhúng mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch thu được.

Xem đáp án

b)

- Làm khô khí Cl2 bằng cách dẫn hỗn hợp khí và hơi qua bình chứa dung dịch H2SO4 đặc.

- Thu khí Cl2 bằng cách đẩy không khí, để ngửa dụng cụ thu.

- Dung dịch nước clo có màu vàng lục, mùi hắc của khí clo, giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ, sau đó mất màu ngay.

-  Phương trình hóa học: Cl2 + H2O HCl + HClO


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận