Câu hỏi:

26/08/2022 723

Hỗn hợp A gồm C3H8O3, C24O2, C3H6O3 và glucozơ. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A cần vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được 44 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Viết các phản ứng xảy ra, tính giá trị của m và V?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đốt hỗn hợp A gồm C3H8O3, C24O2, C3H6O3 và glucozơ.

2C3H8O3 + 7O2 to  6CO2 + 8H2O           (1)

C2H4O2 + 2O2 to  2CO2 + 2H2O              (2)

C3H6O3 + 3O2 to  3CO2 + 3H2O              (3)

C6H12O6 + 6O2  to6CO2 + 6H2O            (4)

nCO2=4444=1 (mol); nH2O=19,818=1,1 (mol)

- Dựa vào hệ số phương trình, ta có:

nH2OnCO2=nC3H8O3=0,1(mol)

- Phương trình số (2), (3) và (4) có: nH2O=nCO2=nO2

nO2(2,3,4)=nCO2(2,3,4)=nCO2nCO2(1)=13×0,1=0,7(mol)

- Ta có: nO2=72nC3H8O3+nO2(2,3,4)=72×0,1+0,7=1,05  (mol)

V=1,05×22,4=23,52(lit)

- Có thể tính qua bảo toàn O như sau: 

+ Từ công thức hóa học của các chất: nO (trong A)=nC=nCO2=1 (mol)

+ Bảo toàn O: 1+2nO2=2×1+1,1 nO2=1,05 (mol)

V=1,05×22,4=23,52(lit)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b) Trong phòng thí nghiệm, nêu cách làm khô khí Cl2, cách thu khí Cl2? Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng khi dẫn khí Cl2 vào cốc đựng nước sau đó nhúng mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch thu được.

Xem đáp án » 26/08/2022 3,451

Câu 2:

Hỗn hợp X gồm kim loại R (không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường) và kim loại kiềm M. Tiến hành 3 thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho 4,65 gam hỗn hợp X vào dung dịch CuSO4 dư (giả sử R chỉ phản ứng với CuSO4). Sau phản ứng hoàn toàn, thu được kết tủa Z, nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.

- Thí nghiệm 2: Cho 4,65 gam hỗn hợp X vào nước lấy dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc) và dung dịch A.

- Thí nghiệm 3: Thêm 0,975 gam Kali vào 4,65 gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y trong đó Kali chiếm 52% về khối lượng. Cho Y vào dung dịch KOH dư, sau phản ứng thu được 4,2 lít H2 (đktc).

Xác định 2 kim loại M và R? Tính m?

Xem đáp án » 26/08/2022 2,729

Câu 3:

Cho m gam hỗn hợp A gồm KHCO3 và CaCO3 vào dung dịch HCl dư thì thu được 3,36 lít khí (đktc)

a) Viết phương trình phản ứng và tính m?

Xem đáp án » 26/08/2022 2,023

Câu 4:

Cho 12,5 gam hỗn hợp A gồm Mg, Fe và Cu phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư đốt nóng thì thu được 29,54 gam hỗn hợp B gồm các muối. Hòa tan hết B vào nước thu được dung dịch C. Cho C tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Viết các phản ứng xảy ra và tính m?

Xem đáp án » 26/08/2022 1,530

Câu 5:

Khi đốt than trong điều kiện thiếu không khí thường tạo ra hỗn hợp 2 khí, trong đó có khí X rất độc.

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra? Nêu biện pháp hạn chế phát sinh khí X khi đốt than?

Xem đáp án » 26/08/2022 1,433

Câu 6:

Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành các lớp, xếp đầy lớp bên trong rồi xếp tiếp sang lớp ngoài. Lớp electron thứ n có tối đa 2n2 electron. Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt mang điện là 26.

a) A có bao nhiêu lớp electron? Có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng?

Xem đáp án » 26/08/2022 1,231

Câu 7:

c) Chọn chất (KMnO4 hay MnO2) để điều chế được lượng Cl2 nhiều hơn trong các trường hợp sau (các phản ứng xảy ra hoàn toàn):

- Khối lượng các chất KMnO4 và MnO2 bằng nhau, lượng HCl dư.

- Số mol KMnO4 và MnO2 bằng nhau, lượng HCl dư.

Xem đáp án » 26/08/2022 1,108

Bình luận


Bình luận