Câu hỏi:

26/08/2022 1,237

Dùng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các chất riêng biệt sau: CuO, Al2O3, FeO, MgO, BaO bằng 2 hoá chất (không tính không khí) khi đồ dùng, thiết bị cơ bản có đủ.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sử dụng 2 hóa chất để nhận biết: Nước và dung dịch HCl.

Đánh số thứ tự từng hóa chất mất nhãn, trích mẫu thử.

+ Cho một lượng nước dư vào các mẫu thử, lắc đều:

- Nếu mẫu thử nào tan hoàn toàn tạo dung dịch trong suốt là BaO.

BaO + H2O Ba(OH)2 (*)

- Nếu không có hiện tượng là: CuO, Al2O3, FeO, MgO.

+ Thu lấy dung dịch ở (*) cho vào lần lượt các mẫu thử còn lại:

- Nếu mẫu thử nào tan, tạo dung dịch trong suốt là Al2O3.

Ba(OH)2 + Al2O3 Ba(AlO2)2 + H2O

- Nếu không có hiện tượng là: CuO, FeO, MgO.

+ Cho dung dịch HCl (dư) vào các mẫu thử còn lại, lắc đều:

- Mẫu thử tan tạo dung dịch màu xanh là CuO.

CuO + 2HCl CuCl2 + H2O

- Mẫu thử tạn tạo dung dịch mà lục nhạt là FeO.

FeO + 2HCl FeCl2 + H2O

- Mẫu thử tan tạo dung dịch trong suốt là MgO.

MgO + 2HCl MgCl2 + H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

4. Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (ti lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư.

Viết phương trình hoá học cho phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên.

Xem đáp án » 26/08/2022 11,680

Câu 2:

2. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4.

Xem đáp án » 26/08/2022 9,845

Câu 3:

3. Hoà tan hỗn hợp KHSO4 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư.

Xem đáp án » 26/08/2022 4,232

Câu 4:

Hòa tan hoàn toàn 28,8 gam FeO bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 22,4% được dung dịch X. Làm lạnh dung dịch X đến nhiệt độ thích hợp thu được dung dịch Y và 41,7 gam tinh thể FeSO4.7H2O tách ra khỏi dung dịch. Xác định nồng độ chất tan trong dung dịch Y.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,788

Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn 34,7 gam hỗn hợp A gồm CaCO3 và một muối cacbonat của kim loại R vào dung dịch HCl 25% vừa đủ, thu được 5,6 lít CO2 và dung dịch B chứa hai chất tan trong đó nồng độ của CaCl2 là 17,218%. Xác định kim loại R. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,525

Câu 6:

Rót từ từ dung dịch HCl cho đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Na2CO3 và b mol NaHCO3. Từ kết quả số liệu thực nghiệm ta có 2 đồ thị theo hình vẽ sau:

Rót từ từ dung dịch HCl cho đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Na2CO3 (ảnh 1)

Xác định khối lượng chất tan trong dung dịch thu được khi lượng HCl rót vào dung dịch là 1,8a mol.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,476

Câu 7:

Nung hỗn hợp X gồm CH4, CH2=CH2; CH3-CCH; CH2=CH-CCH và a (mol) H2 có Ni xúc tác (để xảy ra phản ứng cộng H2 vào liên kết đôi, liên kết ba) thu được 0,2 mol hỗn hợp Y chỉ gồm các hidrocacbon và có tỉ khối so với H2 là 17,9. Biết 0,1 mol Y phản ứng tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Tìm giá trị của a.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,413

Bình luận


Bình luận