Câu hỏi:

26/08/2022 2,479

Rót từ từ dung dịch HCl cho đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Na2CO3 và b mol NaHCO3. Từ kết quả số liệu thực nghiệm ta có 2 đồ thị theo hình vẽ sau:

Rót từ từ dung dịch HCl cho đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Na2CO3 (ảnh 1)

Xác định khối lượng chất tan trong dung dịch thu được khi lượng HCl rót vào dung dịch là 1,8a mol.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

Đặt:nNa2CO3=amolnNaHCO3=bmol

Các phương trình hóa học xảy ra:

Na2CO3 + HCl NaCl + NaHCO3

NaHCO3 + HCl NaCl + CO2↑ + H2O

+Theo hình 2: Khi nHCl=0,075anNa2CO3du=0,03  mol

nNa2CO3p/u=(a0,03)  mol

Na2CO3 + HCl NaHCO3 + NaCl

(a-0,03)       0,075a                            mol

a – 0,03 = 0,75 a a = 0,12 mol

+ Theo hình 1: Khi nHCl=1,5a=0,18  molnCO2=b3  mol

Na2CO3 + HCl NaCl + NaHCO3

 0,12  0,120,12 0,12                       mol

NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O

(0,18 - 0,12) 0,12                                     mol

nCO2=b3=0,06b=0,18  mol

Dung dịch gồm: Na2CO3 (0,12 mol); NaHCO3 (0,18 mol).

+ Khi nHCl = 1,8a = 0,216 mol

Na2CO3 + HCl NaCl + NaHCO3

 0,12 0,12 0,12 0,12              mol

nNaHCO3=0,12+0,18=0,3  molnHCl=0,2160,12=0,096  mol

NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O

 0,096 0,096 0,096

nNaHCO3=0,30,096=0,204  molnNaCl=0,12+0,096=0,216  mol

mNaHCO3=0,204×84=17,136  gammNaCl=0,216×58,5=12,636  gam

Tổng khối lượng chất tan: 17,136 + 12,636 = 29,772 gam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

4. Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (ti lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư.

Viết phương trình hoá học cho phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên.

Xem đáp án » 26/08/2022 11,801

Câu 2:

2. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4.

Xem đáp án » 26/08/2022 9,958

Câu 3:

3. Hoà tan hỗn hợp KHSO4 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư.

Xem đáp án » 26/08/2022 4,258

Câu 4:

Hòa tan hoàn toàn 28,8 gam FeO bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 22,4% được dung dịch X. Làm lạnh dung dịch X đến nhiệt độ thích hợp thu được dung dịch Y và 41,7 gam tinh thể FeSO4.7H2O tách ra khỏi dung dịch. Xác định nồng độ chất tan trong dung dịch Y.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,795

Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn 34,7 gam hỗn hợp A gồm CaCO3 và một muối cacbonat của kim loại R vào dung dịch HCl 25% vừa đủ, thu được 5,6 lít CO2 và dung dịch B chứa hai chất tan trong đó nồng độ của CaCl2 là 17,218%. Xác định kim loại R. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,525

Câu 6:

Nung hỗn hợp X gồm CH4, CH2=CH2; CH3-CCH; CH2=CH-CCH và a (mol) H2 có Ni xúc tác (để xảy ra phản ứng cộng H2 vào liên kết đôi, liên kết ba) thu được 0,2 mol hỗn hợp Y chỉ gồm các hidrocacbon và có tỉ khối so với H2 là 17,9. Biết 0,1 mol Y phản ứng tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Tìm giá trị của a.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,415

Bình luận


Bình luận