Câu hỏi:

25/08/2022 1,862

Hỗn hợp X gồm H2 và hai hiđrocacbon A, B được chứa trong bình kín có sẵn chất xúc tác thích hợp. Nung nóng bình một thời gian (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2) thu được 13,44 lít hỗn hợp khí Y (ở đktc). Chia hỗn hợp khí Y thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1 được dẫn qua bình dung dịch brom thấy khí thoát ra khỏi bình chỉ có A. Đốt cháy hoàn toàn A tạo ra khí CO2 và hơi H2O có tỉ lệ thể tích là 4:5 (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).

Đốt cháy hoàn toàn phần 2 cần 1 mol O2 và thu được 10,8 gam H2O.

a. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A, B.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a. A là ankan C4H10. Phản ứng cộng H2 vào B thì H2 hết. Coi Y gồm C4H10 CxHy¯.

- Sơ đồ phản ứng đốt cháy Y:

 Y +   O2 → CO2 + H2O

0,3 mol      1 mol      0,6 mol

- Bảo toàn nguyên tố O → n CO2 = 0,7 mol

- Số nguyên tử C trung bình của Y = 0,70,3=73→ x = 2.

- B có thể là C2H4 hoặc C2H2. Nếu B là C2H4 thì trong Y phải có C2H6 điều này mâu thuẫn với dữ kiện.

- Vậy B là C2H2 (CH≡CH),

A là C4H10 (CH3-CH2-CH2-CH3 hoặc CH3-CH(CH3)-CH3)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d. Cho từ từ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2 cho tới dư.

Xem đáp án » 25/08/2022 10,288

Câu 2:

b. Thả mảnh Al vào dung dịch NaOH dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án » 25/08/2022 8,583

Câu 3:

Hỗn hợp X có khối lượng 28,11 gam gồm hai muối vô cơ R2CO3 và RHCO3. Chia X thành 3 phần bằng nhau:

- Phần 1 hòa tan hết trong nước rồi cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 21,67 gam kết tủa.

- Phần 2 nhiệt phân một thời gian, thu được chất rắn có khối lượng giảm nhiều hơn 3,41 gam so với khối lượng đem nhiệt phân.

- Phần 3 phản ứng được với tối đa V ml dung dịch KOH 1M.

Xác định công thức 2 muối và tính giá trị của V.

Xem đáp án » 25/08/2022 4,897

Câu 4:

c. Dẫn khí SO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Br2 và BaCl2 (tỉ lệ mol 1:1) tới dư.

Xem đáp án » 25/08/2022 3,277

Câu 5:

Cho 21,7 gam hỗn hợp R gồm Fe, Mg và Al vào 500 ml dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 2M (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí B và dung dịch C.

a. Chứng tỏ trong C còn axit dư.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,721

Câu 6:

Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của hai nguyên tố X và Y là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Tỉ số hạt mang điện trong X so với trong Y là 10:3.

a. Tìm 2 nguyên tố X và Y.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,399

Câu 7:

X là este có công thức đơn giản nhất là C2H3O2 được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Tìm công thức phân từ và viết công thức cấu tạo có thể có của X.

Xem đáp án » 25/08/2022 2,331

Bình luận


Bình luận