Câu hỏi:

13/07/2024 1,594

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y thu được kết tủa Z. Nung kết tủa Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn T. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Dung dịch Y gồm: AlCl3; FeCl2; FeCl3; HCl dư

NaOH + HCl NaCl + H2O

AlCl3 + 4NaOH NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O

FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2 + 2NaCl

FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl

Kết tủa Z gồm: Fe(OH)2; Fe(OH)3

4Fe(OH)2 + O2 t0 2Fe2O3 + 4H2O

2Fe(OH)3 t0 Fe2O3 + 3H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lên men glucozơ thu được rượu etylic.

a) Tính khối lượng rượu etylic thu được khi lên men 1kg glucozơ, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 65%.

Xem đáp án » 12/07/2024 3,523

Câu 2:

Hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg và Fe. Cho 1,84 gam hỗn hợp X vào Vml dung dịch CuSO4 0,3M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,16 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc lấy dung dịch Z cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 10,485 gam kết tủa.

a) Tính V.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,206

Câu 3:

Cho hỗn hợp X gồm axit CxHyCOOH và rượu CnH2n+1OH. Đun nóng hỗn hợp X với dung dịch H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa thu được hỗn hợp Y gồm axit, rượu và este.

- Đốt cháy 4,08 gam hỗn hợp Y thu được 4,032 lít khí CO2 (ở đktc) và 2,88 gam nước.

- Mặt khác, 4,08 gam Y phản ứng vừa đủ với 40ml dung dịch NaOH 1M thu được muối và 1,38 gam rượu. Tách lấy rượu cho tác dụng với Na dư thu được 0,336 lít khí H2 (ở đktc).

a. Xác định công thức phân tử của rượu.

Xem đáp án » 28/08/2022 1,967

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A. Sản phẩm thu được lần lượt dẫn qua bình 1 chứa dung dịch H2SO4 đặc rồi bình 2 chứa dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì thấy khối lượng bình 1 tăng 3,6 gam và khối lượng bình 2 tăng 8,8 gam. Mặt khác, khi hóa hơi 2,8 gam A thu được thể tích bằng với thể tích của 1,6 gam khí oxi (trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo dạng mạch hở có thể có của A.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,812

Câu 5:

b) Lấy lượng rượu etylic ở trên pha thành dung dịch rượu 23o. Hãy tính thể tích dung dịch rượu thu được, khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất D = 0,8 gam/ml.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,594

Câu 6:

Chỉ dùng thêm dung dịch HCl, hãy phân biệt các dung dịch sau: CaCl2; NaCl; K2CO3; AgNO3; NaNO3. Viết phương trình phản ứng xảy ra, nếu có.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,514

Bình luận


Bình luận