Trắc nghiệm Hoá học 9 Bài tập Viết phương trình hóa học chọn lọc, có đáp án

  • 2559 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Có những bazơ sau: FeOH3, CaOH2,KOH,MgOH2. Hãy cho biết những bazơ nào bị nhiệt phân huỷ?

Xem đáp án

Bazo không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit tương ứng và nước

2FeOH3-t0Fe2O3+3H2O

MgOH2-t0MgO+H2O

⇒ Chọn B.


Câu 2:

Cho một lượng khí CO dư đi vào ống thuỷ tinh đốt nóng có chứa hỗn hợp bột gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh còn lại bị hàn kín). Hỏi khí CO phản ứng được với những chất nào trong hỗn hợp?

Xem đáp án

Khí CO khử được oxit của các kim loại đứng sau Al thành kim loại tương ứng và khí CO2.

CO+CuO-t0Cu+CO2

3CO+Fe2O3-t02Fe+3CO2

⇒ Chọn B.


Câu 3:

Cân bằng PTHH sau:

Mg+H2SO2đ,nMgSO4+SO2+H2O

Hỏi tổng hệ số các chất phản ứng là bao nhiêu?

Xem đáp án

Mg+H2SO2đ,nMgSO4+SO2+H2O

Tổng hệ số các chất phản ứng = 1 + 2 = 4

⇒ Chọn C.


Câu 5:

 Cân bằng PTHH sau và cho biết tỉ lệ tổng hệ số của chất phản ứng với sản phẩm.

Na2CO3+CaOH2CaCO3+NaOH

Xem đáp án

Na2CO3+CaOH2CaCO3+NaOH

Tổng hệ số các chất phản ứng : Tổng hệ số các chất sản phẩm = (1+1) : (1+ 2) = 2: 3

⇒ Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thỏ Con
13:28 - 13/06/2020

Đáp án chọn 1 kiểu, giải thích lại 1 kiểu khác

Con mòng biển tatto tên Lan
21:11 - 21/06/2020

Người ra đề lại cho đáp án sai???? Thế này thì kiểm tra cái gì