Câu hỏi:

25/08/2022 193

Trung hòa 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở có công thức chung là CnH2n+1COOH bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu được 5,2 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

- Xét giai đoạn X tác dụng với NaOH:

Đặt công thức của X là RCOOH.

Sơ đồ phản ứng:

Trung hòa 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở có công thức chung là CnH2n+1COOH bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu được 5,2 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là: (ảnh 1)

Sự thay thế H trong COOH bằng Na theo tỉ lệ 1 : 1 nên ta có:

Trung hòa 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở có công thức chung là CnH2n+1COOH bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu được 5,2 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là: (ảnh 2)

 Đặt nH = nNa = a mol.

 Xét giai đoạn đốt cháy X:

Sơ đồ phản ứng:

Trung hòa 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở có công thức chung là CnH2n+1COOH bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu được 5,2 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là: (ảnh 3)
 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 25/08/2022 14,589

Câu 2:

Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:

Xem đáp án » 25/08/2022 3,127

Câu 3:

Trung hòa 500ml dung dịch axit hữu cơ đơn chức X có công thức RCOOH cần dùng 200ml dung dịch NaOH 0,10M. Cô cạn dung dịch sau trung hòa thu được 1,92 gam muối khan. Trong dung dịch có:

Xem đáp án » 25/08/2022 2,103

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm CH3COOH, HCOOH và HOOC−COOH. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc) thu được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là:

Xem đáp án » 25/08/2022 2,042

Câu 5:

Cho 45ml dung dịch ancol etylic 92oC phản ứng hết với Na dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8g/ml. Giá trị của V là:

Xem đáp án » 25/08/2022 1,566

Câu 6:

Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là

Xem đáp án » 25/08/2022 1,059

Câu 7:

Polime nào sau đây là polime tổng hợp?

Xem đáp án » 25/08/2022 1,043

Bình luận


Bình luận