Câu hỏi:

28/08/2022 1,261

Cho chuỗi phản ứng sau (mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học):

C2H4(1)C2H5OH(2)CH3COOH(3)CH3COOC2H5 (4)CH3COONa(5)CH4

Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi phản ứng trên (ghi rõ điều kiện nếu có).

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương trình hóa học minh họa chuỗi phản ứng:

(1) CH2 = CH2 + H2O to, axit CH3CH2OH

(2) CH3CH2OH + O2 men  giamCH3COOH + H2O

(3) CH3COOH + CH3CH2OH toH2SO4CH3COOCH2CH3 + H2O

(4) CH3COOCH2CH3 + NaOH to CH3COONa + H2O

(5) CH3COONa + NaOH to,CaO CH4↑ + Na2CO3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan hoàn toàn 28,4 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại M bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch Y và 6,72 lít khí CO2 (ở điều kiện tiêu chuẩn). Thêm 64,8 gam nước vào dung dịch Y được dung dịch Z. Nồng độ của MgCl2 trong dung dịch Z là 5%. Xác định công thức muối cacbonat và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X.

Xem đáp án » 28/08/2022 3,644

Câu 2:

Nhúng một thanh sắt nặng 110 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,1M và AgNO3 0,1M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 111,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Tính khối lượng sắt tham gia phản ứng (biết rằng trong dung dịch không xảy ra phản ứng tạo muối Fe(NO3)3).

Xem đáp án » 28/08/2022 2,204

Câu 3:

Hình vẽ bên là thiết bị điều chế khí Y trong phòng thí nghiệm.

Hình vẽ bên là thiết bị điều chế khí Y trong phòng thí nghiệm. (ảnh 1)

Khí Y có thể là khi nào trong 2 khí sau: metan, axetilen. Biết khí Y làm mất màu dung dịch brom.

- Xác định công thức cấu tạo của Y.

- Viết phương trình điều chế Y, phản ứng hóa học Y tác dụng với dung dịch brom dư.

Xem đáp án » 28/08/2022 1,865

Câu 4:

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Al(OH)3 vào dung dịch H2SO4 loãng 20% (vừa đủ) thu được 140 gam dung dịch Y chỉ chứa muối trung hòa có nồng độ 21,375% và 2,52 lít H2 (ở điều kiện tiêu chuẩn). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị của m.

Xem đáp án » 28/08/2022 1,821

Câu 5:

Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon (CnH2n+2 với n1; CmH2m-2 với m2). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 12,88 lít khí O2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) thì thu được hỗn hợp Y gồm CO2 và 6,3 gam H2O, biết thể tích khí CO2 bằng 83 thể tích hỗn hợp X (các khí đều đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Dẫn toàn bộ Y nói trên vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm x gam so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu.

a) Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon.

Xem đáp án » 28/08/2022 928

Câu 6:

Lên men m gam glucozơ thành rượu etylic với hiệu suất phản ứng 90%. Hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ba(OH)2, thu được 98,5 gam kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tính giá trị của m.

Xem đáp án » 28/08/2022 870

Bình luận


Bình luận