Câu hỏi:

22/09/2022 176

He told me he......leave the city the following day.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.

I haven’t seen my aunt for years.

Xem đáp án » 22/09/2022 1,231

Câu 2:

“Let’s go to the cinema tonight. ” he suggested.

Xem đáp án » 22/09/2022 976

Câu 3:

Mark the latter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 22/09/2022 812

Câu 4:

Chuck denied breaking the window.

Xem đáp án » 22/09/2022 679

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án » 22/09/2022 500

Câu 6:

Mark the latter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 22/09/2022 479

Câu 7:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án » 22/09/2022 451

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK