Câu hỏi:

08/12/2022 208

Cho bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ KHỐI LƯỢNG LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Ở NƯỚC TA, NĂM 2020

Phương tiện vận tải

Khối lượng vận chuyển

(nghìn tấn)

Khối lượng luân chuyển

(triệu tấn.km)

Đường sắt

5216,3

3818,9

Đường bộ

1307877,1

75162,9

Đường sông

244708,2

51630,3

Đường biển

69639,0

152277,2

Đường hàng không

272,4

528,4

Tổng số

1627713,0

283417,7

Dựa vào bảng số liệu, em hãy tính cự li vận chuyển hàng hoá trung bình của các phương tiện vận tải nước ta, năm 2020 và nhận xét.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Theo đó công thức:

Cự ly vận chuyển trung bình = Khối lượng luân chuyển/Khối lượng vận chuyển (km).

- Từ công thức, ta tính được bảng sau:

Phương tiện vận tải

Cự ly vận chuyển trung bình (km)

Đường sắt

732,1

Đường bộ

57,5

Đường sông

211,0

Đường biển

2186,7

Đường hàng không

1939,8

Tổng số

174,1

- Nhận xét

+ Cự ly vận chuyển của các phương tiện vận tải khác nhau, cao nhất là đường biển (2186,7km), đường hàng không (1939,8km), đường sắt, đường sông và đường bộ.

+ Khối lượng vận chuyển không giống nhau giữa các phương tiện vận tải. Cao nhất là đường bộ (1307877,1 nghìn tấn), đường sông (244708,2 nghìn tấn), đường biển, đường sắt và đường hàng không.

+ Khối lượng luân chuyển khác nhau giữa các phương tiện vận tải. Cao nhất là đường biển (152277,2 triệu tấn.km), đường bộ (75162,9 triệu tấn.km), đường sông, đường sắt và đường hàng không.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các nước nào sau đây có sản lượng điện bình quân theo đầu người vào loại cao nhất thế giới?

Xem đáp án » 08/12/2022 155

Câu 2:

Loại tài nguyên nào sau đây có thể tái tạo?

Xem đáp án » 08/12/2022 88

Câu 3:

Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là

Xem đáp án » 08/12/2022 87

Câu 4:

Đặc điểm của than nâu không phải là

Xem đáp án » 08/12/2022 85

Câu 5:

Trình bày vai trò của ngành công nghiệp trong đời sống và phát triển kinh tế.

Xem đáp án » 08/12/2022 83

Câu 6:

Ngành công nghiệp không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 08/12/2022 72

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »