Đề kiểm tra học kì 2 Địa lí 10 Chân trời sáng tạo có đáp án - Đề 1

  • 368 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Ngành công nghiệp không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Các nước nào sau đây có sản lượng điện bình quân theo đầu người vào loại cao nhất thế giới?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Đặc điểm của than nâu không phải là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Trung tâm công nghiệp có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận