Câu hỏi:

22/12/2022 86

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AC, điểm E trên cạnh AC sao cho BD = CE.

Chứng minh rằng: AD = AE và DABE = DACD.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AC Chứng minh rằng: AD = AE và tam giác (ảnh 1)

Ta có AB = AC (do DABC cân tại A) và BD = CE (giả thiết)

Suy ra AB – BD = AC – CE hay AD = AE.

Xét DABE và DACD có:

AB = AC (chứng minh trên);

\(\widehat {BAC}\) là góc chung;

AD = AE (chứng minh trên)

Do đó DABE = DACD (c.g.c).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bảng sau cho biết số con của 30 gia đình trong khu dân cư:

Số con

0

1

2

3

Số gia đình

5

8

15

5

Điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên là

Xem đáp án » 22/12/2022 179

Câu 2:

Tìm giá trị nguyên của x để đa thức 4x3 – 4x2 – x + 4 chia hết cho đa thức 2x + 1.

Xem đáp án » 22/12/2022 126

Câu 3:

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AC, điểm E trên cạnh AC sao cho BD = CE.

Tìm vị trí của hai điểm D và E sao cho BD = DE = EC. Khi đó tìm vị trí của điểm I

Xem đáp án » 22/12/2022 107

Câu 4:

Cho đa thức A(x) = – 11x5 + 4x3 + 12x2 + 11x5 – 13x2 + 7x + 2.

Thu gọn và sắp xếp đa thức A(x) theo số mũ giảm dần của biến.

Xem đáp án » 22/12/2022 102

Câu 5:

Cho tam giác ABC có \(\widehat A = 60^\circ \)\(\widehat B = x\), \(\widehat C = 2x\).

Số đo x là bao nhiêu và tam giác ABC là tam giác gì?

Xem đáp án » 22/12/2022 97

Câu 6:

Nhận xét nào dưới đây sai?

Xem đáp án » 22/12/2022 97

Câu 7:

Một đội tình nguyện viên tham gia chống dịch Covid – 19 gồm 40 thành viên đến từ các vùng miền được thống kê trong bảng sau:

Vùng miền

Trung du và miền núi phía Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Tây Nguyên

Đồng bằng sông Cửu Long

Số tình nguyện viên tham gia

5

12

8

15

Lập bảng thống kê tỉ lệ phần trăm số tình nguyện viên tham gia của mỗi vùng miền trong đội tình nguyện viên đó.

Xem đáp án » 22/12/2022 95

Bình luận


Bình luận