Câu hỏi:

14/03/2023 44

Vì sao nói Cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc cách mạng dân chủ tư sản?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản, vì:

+ Cách mạng Tân Hợi do giai cấp tư sản Trung Quốc lãnh đạo (thông qua tổ chức Trung Quốc đồng minh hội) đã lật đổ được triều đình phong kiến Mãn Thanh, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế ở Trung Quốc.

+ Sau cách mạng, nhà nước Trung Hoa Dân quốc được thành lập, ban bố và thực thi nhiều quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

+ Thắng lợi của Cách mạng Tân Hợi đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc.

- Tuy nhiên, cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để, do còn tồn tại nhiều hạn chế, như: không xóa bỏ triệt để giai cấp phong kiến; không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân; không chống lại các nước đế quốc xâm lược.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khai thác lược đồ hình 14.1 và thông tin trong mục, hãy mô tả quá trình các nước đế quốc xâm lược Trung Quốc.

Khai thác lược đồ hình 14.1 và thông tin trong mục, hãy mô tả quá trình các nước đế  (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/03/2023 111

Câu 2:

Tìm hiểu và cho biết cuộc Duy tân Minh Trị và Cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án » 14/03/2023 59

Câu 3:

Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị.

Xem đáp án » 14/03/2023 32

Câu 4:

Hãy trình bày những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Xem đáp án » 14/03/2023 28

Câu 5:

Hãy trình bày nội dung chính và kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị.

Xem đáp án » 14/03/2023 26

Câu 6:

Lập và hoàn thành bảng hệ thống (theo gợi ý dưới đây) về những lĩnh vực cải cách trong cuộc Duy tân Minh Trị.

Lĩnh vực cải cách

Nội dung

Ý nghĩa

Chính trị

 

 

Kinh tế

 

 

Khoa học, giáo dục

 

 

Quân sự

 

 

Xem đáp án » 14/03/2023 26

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK