Câu hỏi:

13/02/2020 9,273

Đảng Cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố. Yếu tố nào sau đây không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

- Đáp án B, C, D: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của ba nhân tố: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin + Phong trào công nhân + Phong trào yêu nước.

Đáp án A: sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng minh chứng cho sự thất bại của cuộc đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản, không phải là một nhân tố/ yếu tố đưa đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936-1939 thực chất là

Xem đáp án » 13/02/2020 25,440

Câu 2:

Điểm mới của phong trào 1930-1931 so với các phong trào cách mạng trước khi Đảng ra đời

Xem đáp án » 13/02/2020 21,067

Câu 3:

Mục đích hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là

Xem đáp án » 13/02/2020 14,042

Câu 4:

Học thuyết nào đánh dấu “sự quay trở về” châu Á của Nhật Bản?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,972

Câu 5:

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,347

Câu 6:

Giai đoạn 1939-1945, Đảng chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất vì

Xem đáp án » 13/02/2020 5,835

Bình luận


Bình luận