Câu hỏi:

17/02/2020 275

Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ không thuộc loại

Xem đáp án » 17/02/2020 4,188

Câu 2:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án » 17/02/2020 3,614

Câu 3:

Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

Xem đáp án » 17/02/2020 2,555

Câu 4:

Cho dãy các chất sau đây: CH3COOH; C2H5OH; CH3COOCH3; CH2=CHCOOCH3; HCOOCH3; CH3CHO; CH3COOCH=CH2. Số este trong các chất trên là

Xem đáp án » 17/02/2020 2,402

Câu 5:

Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 17/02/2020 931

Câu 6:

Dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức là:

Xem đáp án » 17/02/2020 650

Câu 7:

Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối là natri oleat, natri panmitat có tỷ lệ mol 1: 2. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Xem đáp án » 17/02/2020 594

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK