Câu hỏi:

17/02/2020 2,008

Số đồng phân đơn chức, mạch hở, tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na có công thức phân tửC4H8O2 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Tác dụng với NaOH không tác dụng với Na => Este

Có 4 đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là:

HCOOC-C-C

HCOOC(C)-C

C-COOC-C

C-C-COO-C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm N2 và H2 Mx=12,4. Dẫn X đi qua bình đựng bột Fe rồi nung nóng biết rằng hiệu suất tổng hợp NH3 đạt 40% thì thu được hỗn hợp Y.My có giá trị là:

Xem đáp án » 17/02/2020 17,505

Câu 2:

Để thu được kim loại Fe từ dung dịch Fe(NO3)2 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây:

Xem đáp án » 17/02/2020 13,974

Câu 3:

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Khí X H2O Dung dịch X H2SO4 Y NaOH dư X HNO3 Z t T

Công thức của X, Y, Z, T tương ứng là:

Xem đáp án » 17/02/2020 7,876

Câu 4:

Tên đúng của chất CH3–CH2–CH2–CHO là gì?

Xem đáp án » 17/02/2020 7,082

Câu 5:

Polime nào dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm:

Xem đáp án » 17/02/2020 6,198

Câu 6:

Công thức tổng quát của aminoaxit no chứa hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl, mạch hở là:

Xem đáp án » 17/02/2020 5,252

Câu 7:

Cho sơ đồ:

(X) C4H8Br2 +NaOH dư (Y) +Cu(OH)2 dung dịch xanh lam

CTPT phù hợp của X là

Xem đáp án » 17/02/2020 5,023

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK