Câu hỏi:

17/02/2020 189

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

nCO2 = nH2O => X là este no, đơn chức CnH2nO2

Bảo toàn khối lượng tính được lượng O2.

Bảo toàn nguyên tố xác định được số mol O trong este => số mol este => Số C

Viết các đồng phân của X.

nCO2 = nH2O = 0,005 => X là este no, đơn chức CnH2nO2.

Bảo toàn khối lượng => mO2 phản ứng = 0,2g => nO2 = 0,00625mol

Bảo toàn nguyên tố O => nO trong este = 0,0025mol

=> n este = ½ n O trong este = 0,00125mol

=> số C = 4

Số este đồng phân của X là 4.

HCOOCH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)CH3; CH3COOCH2CH3; CH3CH2COOCH3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm N2 và H2 Mx=12,4. Dẫn X đi qua bình đựng bột Fe rồi nung nóng biết rằng hiệu suất tổng hợp NH3 đạt 40% thì thu được hỗn hợp Y.My có giá trị là:

Xem đáp án » 17/02/2020 17,447

Câu 2:

Để thu được kim loại Fe từ dung dịch Fe(NO3)2 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây:

Xem đáp án » 17/02/2020 13,885

Câu 3:

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Khí X H2O Dung dịch X H2SO4 Y NaOH dư X HNO3 Z t T

Công thức của X, Y, Z, T tương ứng là:

Xem đáp án » 17/02/2020 7,863

Câu 4:

Tên đúng của chất CH3–CH2–CH2–CHO là gì?

Xem đáp án » 17/02/2020 7,072

Câu 5:

Polime nào dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm:

Xem đáp án » 17/02/2020 6,164

Câu 6:

Công thức tổng quát của aminoaxit no chứa hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl, mạch hở là:

Xem đáp án » 17/02/2020 5,232

Câu 7:

Cho sơ đồ:

(X) C4H8Br2 +NaOH dư (Y) +Cu(OH)2 dung dịch xanh lam

CTPT phù hợp của X là

Xem đáp án » 17/02/2020 5,015

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK