Câu hỏi:

17/02/2020 182

Sắp xếp các amin theo thứ tự bậc amin tăng dần: etylmetylamin (1) ; etylđimetylamin (2); isopropylamin (3).

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ không thuộc loại

Xem đáp án » 17/02/2020 4,188

Câu 2:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án » 17/02/2020 3,614

Câu 3:

Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

Xem đáp án » 17/02/2020 2,551

Câu 4:

Cho dãy các chất sau đây: CH3COOH; C2H5OH; CH3COOCH3; CH2=CHCOOCH3; HCOOCH3; CH3CHO; CH3COOCH=CH2. Số este trong các chất trên là

Xem đáp án » 17/02/2020 2,401

Câu 5:

Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 17/02/2020 931

Câu 6:

Dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức là:

Xem đáp án » 17/02/2020 650

Câu 7:

Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối là natri oleat, natri panmitat có tỷ lệ mol 1: 2. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Xem đáp án » 17/02/2020 594

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK