Câu hỏi:

17/02/2020 235

Cho hỗn hợp metanal và hiđro đi qua ống đựng Ni nung nóng. Dẫn toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng vào bình nước lạnh để làm ngưng tụ hoàn toàn hơi của chất lỏng và hoà tan các chất khí có thể tan được, khi đó khối lượng của bình này tăng thêm 8,65 gam. Lấy dung dịch trong bình này đem đun nóng với AgNO3/NH3 được 32,4 gam Ag (phản ứng xảy ra hoàn toàn). Khối lượng metanal ban đầu là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Theo giả thiết và (1) ta thấy các chất tan trong bình là CH3OH (x mol) và HCHO dư (y mol).

Vậy ta có hệ:  

=> nHCHO ban đầu = 0,075 + 0,2 = 0,275 mol.

=> m = 0275 . 30 = 8,25 gam.

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ không thuộc loại

Xem đáp án » 17/02/2020 4,181

Câu 2:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án » 17/02/2020 3,612

Câu 3:

Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

Xem đáp án » 17/02/2020 2,545

Câu 4:

Cho dãy các chất sau đây: CH3COOH; C2H5OH; CH3COOCH3; CH2=CHCOOCH3; HCOOCH3; CH3CHO; CH3COOCH=CH2. Số este trong các chất trên là

Xem đáp án » 17/02/2020 2,391

Câu 5:

Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 17/02/2020 931

Câu 6:

Dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức là:

Xem đáp án » 17/02/2020 649

Câu 7:

Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối là natri oleat, natri panmitat có tỷ lệ mol 1: 2. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Xem đáp án » 17/02/2020 593

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK