Câu hỏi:

17/02/2020 666

Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit  tăng thêm 7 gam. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

m dd tăng = mKL – mH2 => lượng H2 sinh ra

Lập hệ 2 phương trình với ẩn là số mol của Al và Mg:

- Phương trình về khối lượng hỗn hợp

- Phương trình bảo toàn e

m dd tăng = mKL – mH2 => mH2 = mKL – m dd tăng = 7,8 – 7 = 0,8 gam => nH2 = 0,4 mol

Khối lượng hỗn hợp là 7,8 gam => 27nAl + 24nMg = 7,8 (1)

Bảo toàn e: 3nAl + 2nMg = 3nH2 = 0,8 (2)

Giải (1) và (2) thu được nAl = 0,2 mol và nMg = 0,1 mol

=> mAl = 5,4 gam và mMg = 2,4 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm N2 và H2 Mx=12,4. Dẫn X đi qua bình đựng bột Fe rồi nung nóng biết rằng hiệu suất tổng hợp NH3 đạt 40% thì thu được hỗn hợp Y.My có giá trị là:

Xem đáp án » 17/02/2020 17,431

Câu 2:

Để thu được kim loại Fe từ dung dịch Fe(NO3)2 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây:

Xem đáp án » 17/02/2020 13,840

Câu 3:

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Khí X H2O Dung dịch X H2SO4 Y NaOH dư X HNO3 Z t T

Công thức của X, Y, Z, T tương ứng là:

Xem đáp án » 17/02/2020 7,844

Câu 4:

Tên đúng của chất CH3–CH2–CH2–CHO là gì?

Xem đáp án » 17/02/2020 7,064

Câu 5:

Polime nào dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm:

Xem đáp án » 17/02/2020 6,138

Câu 6:

Công thức tổng quát của aminoaxit no chứa hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl, mạch hở là:

Xem đáp án » 17/02/2020 5,230

Câu 7:

Cho sơ đồ:

(X) C4H8Br2 +NaOH dư (Y) +Cu(OH)2 dung dịch xanh lam

CTPT phù hợp của X là

Xem đáp án » 17/02/2020 5,006

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK