Câu hỏi:

17/02/2020 196

Cho các chất sau: Ba(HSO3)2; Cr(OH)2; NaHS; NaHSO4; NH4Cl; CH3COONH4; C6H5ONa; ClH3NCH2COOH. Số chất vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với HCl là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Dựa vào tính chất hóa học của các chất.

Có 3 chất vừa tác dụng với NaOH và HCl là: Ba(HSO3)2, NaHS, CH3COONH4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm N2 và H2 Mx=12,4. Dẫn X đi qua bình đựng bột Fe rồi nung nóng biết rằng hiệu suất tổng hợp NH3 đạt 40% thì thu được hỗn hợp Y.My có giá trị là:

Xem đáp án » 17/02/2020 17,419

Câu 2:

Để thu được kim loại Fe từ dung dịch Fe(NO3)2 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây:

Xem đáp án » 17/02/2020 13,812

Câu 3:

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Khí X H2O Dung dịch X H2SO4 Y NaOH dư X HNO3 Z t T

Công thức của X, Y, Z, T tương ứng là:

Xem đáp án » 17/02/2020 7,823

Câu 4:

Tên đúng của chất CH3–CH2–CH2–CHO là gì?

Xem đáp án » 17/02/2020 7,052

Câu 5:

Polime nào dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm:

Xem đáp án » 17/02/2020 6,112

Câu 6:

Công thức tổng quát của aminoaxit no chứa hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl, mạch hở là:

Xem đáp án » 17/02/2020 5,223

Câu 7:

Cho sơ đồ:

(X) C4H8Br2 +NaOH dư (Y) +Cu(OH)2 dung dịch xanh lam

CTPT phù hợp của X là

Xem đáp án » 17/02/2020 4,998

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK