Câu hỏi:

17/02/2020 1,739

Chất chỉ có tính khử là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Fe

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là

Xem đáp án » 17/02/2020 18,548

Câu 2:

Anilin (C6H5NH2) có phản ứng với dung dịch:

Xem đáp án » 17/02/2020 3,209

Câu 3:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 17/02/2020 2,088

Câu 4:

Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,938

Câu 5:

Cho 14,7 gam axit glutamic vào dung dịch H2SO4 0,5M và HCl 1M, thu được dung dịch X chứa 19,83 gam chất tan. Thể tích dung dịch NaOH 1M và KOH 0,6M cần lấy để phản ứng vừa đủ với chất tan trong dung dịch X là:

Xem đáp án » 17/02/2020 1,651

Câu 6:

Cho một lượng dung dịch X chứa hỗn hợp HCHO và HCOOH tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3thu được 32,4 gam Ag. Cũng lượng dung dịch X này tác dụng với lượng dư nước brom thấy có x mol Br2 phản ứng. Giá trị x là

Xem đáp án » 17/02/2020 1,173

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK