Câu hỏi:

19/02/2020 1,353

Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

► Đốt X: 2,76(g) X + ?O2 t° 0,12 mol CO2 + 0,1 mol H2O.

Bảo toàn khối lượng: mO2 = 4,32(g) nO2 = 0,135 mol.

Bảo toàn nguyên tố Oxi: nO/X = 2 × 0,12 + 0,1 – 0,135 × 2 = 0,07 mol

● nCOO = nNaOH = 0,03 mol nCH3OH/X = 0,07 – 0,03 × 2 = 0,01 mol.

nCH3OH = 0,03 mol neste = 0,03 – 0,01 = 0,02 mol

naxit = 0,03 – 0,02 = 0,01 mol. Bảo toàn nguyên tố Cacbon và Hidro:

x = 2; y = 3 C2H3COOH

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hỗn hợp gồm 0,02 mol Al và 0,01 mol Fe vào 800 ml dung dịch gồm AgNO3 0,08 M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/02/2020 3,637

Câu 2:

Trong các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào là tơ tổng hợp

Xem đáp án » 19/02/2020 1,937

Câu 3:

100ml dung dịch X có chứa Na2CO3 1M và NaHCO3 1,5M, nhỏ từ từ 200ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X đến hết thu được a mol khí CO2. Giá trị a là

Xem đáp án » 19/02/2020 1,199

Câu 4:

Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

Xem đáp án » 19/02/2020 1,101

Câu 5:

Dung dịch X chứa 0,01 mol H2NCH2COOH; 0,03 mol HCOOC6H5 (phenyl fomat) và 0,02 mol ClH3N-CH2COOH. Để tác dụng hết với dung dịch X cần tối đa V ml dung dịch NaOH 0,5M, đun nóng thu được dung dịch Y. Giá trị của V là

Xem đáp án » 19/02/2020 976

Câu 6:

Hòa tan hoàn toàn 22,1 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgO, Al2O3 cần vừa đủ 700 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1,0M, thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối trung hòa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 20/02/2020 756

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK