Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 Hóa học có lời giải (Đề số 1)

  • 19794 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cặp kim loại nào sau đây đều không tan trong HNO3 đặc nguội?

Xem đáp án

Đáp án A

Trừ Au, Pt không tan trong HNO3 dù đặc, nóng thì

các kim loại Al, Fe và Cr bị thụ động trong HNO3 đặc, nguội


Câu 2:

Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Quặng boxit là Al2O3.2H2O dùng để sản xuất Al


Câu 3:

SiO2 không tác dụng với chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Số chất ứng với công thức phân tử C2H4O2 tác dụng được với đá vôi là

Xem đáp án

Đáp án A

Đá vôi là CaCO3 phản ứng được với CaCO3 phải là đồng phân axit.

Ứng với công thức phân tử C2H4O2 thì chỉ có CH3COOH thỏa


Câu 5:

Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

Xem đáp án

Đáp án A

Các kim loại kiềm và kiềm thổ (trử Be và Mg) khi cho vào dung dịch CuSO4

sẽ phản ứng với H2O trước không khử được ion Cu2+ loại B, C và D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận