Câu hỏi:

21/02/2020 1,643

Chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Al không có tính chất lưỡng tính. NaHCO3, Al(OH)3, Al2O3 đều là các chất lưỡng tính.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong tinh bột, amilozơ thường chiếm tỉ lệ cao hơn amilopectin.

(b) Cho axetilen tác dụng hoàn toàn với H2 (dư, xúc tác Pd/BaSO4), thu được etilen.

(c) HCOOCH3 và CH3-O-CHO là đồng phân cấu tạo của nhau.

(d) Chất béo rắn không tan trong nước và nặng hơn nước.

(e) Dung dịch axit axetic và axit a-amino glutaric đều làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 21/02/2020 34,919

Câu 2:

Chất khí X tan trong nước tạo thành dung dịch làm màu quỳ tím chuyển sang đỏ và được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là:

Xem đáp án » 21/02/2020 12,372

Câu 3:

Từ chất X (C10H10O4, chỉ có một loại nhóm chức) tiến hành các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

(a) X + 3NaOH to  Y + Z + T + H2O

(b) 2Y + H2SO4 → 2E + Na2SO4

(c)  2E + C2H4(OH)2  H2SO4 xt, toF + 2H2O

Biết MY<MZ<MT<148 , Y và Z là muối của axit cacboxylic. Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 21/02/2020 12,235

Câu 4:

Trong phòng thí nghiệm, khí CO được điều chế từ phản ứng đun nóng dung dịch hỗn hợp

Xem đáp án » 21/02/2020 7,285

Câu 5:

Trong xương động vật, nguyên tố canxi và photpho tồn tại chủ yếu dưới dạng Ca3(PO4)2. Khi hầm xương, muốn nước xương thu được giàu canxi và photpho ta nên

Xem đáp án » 21/02/2020 7,253

Câu 6:

Cho phản ứng hóa học:

CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn của phản ứng trên là

Xem đáp án » 21/02/2020 5,924

Câu 7:

Để xác định định tính nguyên tố hiđro người ta nung hợp chất hữu cơ với CuO, sau đó dẫn sản phm thu được qua bông trộn với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 21/02/2020 5,639

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK