Câu hỏi:

27/02/2020 3,495

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

B = {x ∈ N* | x < 5}

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

B = {x ∈ N* | x < 5} là tập hợp các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 5.

Các số đó là 1 ; 2 ; 3 ; 4.

Do đó ta viết B = {1 ; 2 ; 3 ; 4 }

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

Xem đáp án » 27/02/2020 10,616

Câu 2:

Viết số tự nhiên liền trước mỗi số:

35 ;         1000 ;         b (với b ∈ N*)

 

Xem đáp án » 27/02/2020 5,542

Câu 3:

Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:

17;         99 ;         a (với a ∈ N)

Xem đáp án » 27/02/2020 4,954

Câu 4:

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

.... , 4600 , ....

 

.... , .... , a

Xem đáp án » 27/02/2020 4,190

Câu 5:

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

28, …, …

…, 100, …

Xem đáp án » 27/02/2020 2,772

Câu 6:

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

A = {x ∈ N | 12 < x < 16}

Xem đáp án » 27/02/2020 2,329

Bình luận


Bình luận