Câu hỏi:

28/02/2020 340

Nối M với N, nối M với P. Đoạn thẳng MN có cắt a không ? Đoạn thẳng MP có cắt a không ?

Câu hỏi trong đề:   Giải toán 6: Chương 2: Góc !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

- Đoạn thẳng MN không cắt a

- Đoạn thẳng MP có cắt a

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM.

Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Xem đáp án » 28/02/2020 2,357

Câu 2:

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thằng a cắt các đoạn thằng AB, AC và không đi qua A, B, C.

a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không?

Xem đáp án » 28/02/2020 1,651

Câu 3:

Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).

Xem đáp án » 28/02/2020 713

Câu 4:

Hãy nêu một số hình ảnh của mặt phẳng.

Xem đáp án » 28/02/2020 584

Câu 5:

Cho hình vẽ

Ở hình 3b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Ở hình 3c, tia Oz có cắt đoạn thẳng MN không ? Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Xem đáp án » 28/02/2020 460

Câu 6:

Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau không?

Xem đáp án » 28/02/2020 427

Bình luận


Bình luận