Câu hỏi:

07/08/2019 3,648

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

Xem đáp án » 07/08/2019 60,916

Câu 2:

Phương trình 2H+ + S2- → H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng?


Xem đáp án » 07/08/2019 42,125

Câu 3:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 07/08/2019 13,361

Câu 4:

Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, NH3, CuSO4. Các chất điện li yếu là:

Xem đáp án » 07/08/2019 10,372

Câu 5:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án » 07/08/2019 8,297

Câu 6:

Dãy các chất nào sau đây đều là các chất không điện ly?

Xem đáp án » 07/08/2019 8,147

Câu 7:

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?

Xem đáp án » 07/08/2019 6,966

Bình luận


Bình luận