130 câu hỏi lý thuyết Sự điện li có giải chi tiết (P1)

  • 10575 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 28 phút

Câu 2:

Dãy các chất nào sau đây đều là các chất không điện ly?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận