130 câu hỏi lý thuyết Sự điện li có giải chi tiết (P3)

  • 8451 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Dãy gồm các chất có thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Dãy gồm các chất không thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch là:

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận