15 câu trắc nghiệm Sự điện li cực hay có đáp án

  • 21094 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phương trình điện li nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Phương trình điện li của H3PO4 viết không đúng.

H3PO4 là chất điện li yếu. Phương trình điện li viết đúng là:

H3PO4    H+  H2PO4-

H2PO4-    H+  +  HPO42-

HPO42-   H+  +  PO43-

 Lưu ý: Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

+ Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH...
+ Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...
+ Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2 chiều ( ).


Câu 2:

Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

A. Sai vì H2SO4 là chất điện li mạnh.

Phương trình điện li viết đúng:

H2SO4 →  2H+ + SO42-

C. Sai vì H2SO3 là chất điện li yếu.

Phương trình điện li viết đúng:

H2SO3 ⇄ H+ + HSO3-

HSO3- ⇄ H+ + SO32-

D. Sai vì Na2S là chất điện li mạnh

Phương trình điện li viết đúng:

Na2S → 2Na+ + S2-


Câu 3:

Các chất dẫn điện là

Xem đáp án

Đáp án A

Các dung dịch axit, bazơ, muối và một số muối khi nóng chảy có thể dẫn được điện


Câu 4:

Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

Xem đáp án

Đáp án D


4

Đánh giá trung bình

50%

25%

25%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Trần Quang

3 năm trước

Đức Nguyễn

2 năm trước

Phương Oanh Đăng

H

2 năm trước

Hoàng Nguyễn

good

Bình luận


Bình luận

Thùy Trang
16:38 - 08/11/2021

9/15

Nguyễn Bảo An
20:57 - 04/01/2022

15/15

Phan Nhật Đức
01:57 - 24/10/2022

đz

Trần Nhật Minh
23:24 - 26/10/2022

ok