Câu hỏi:

03/05/2020 27,309

Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

A. Sai vì H2SO4 là chất điện li mạnh.

Phương trình điện li viết đúng:

H2SO4 →  2H+ + SO42-

C. Sai vì H2SO3 là chất điện li yếu.

Phương trình điện li viết đúng:

H2SO3 ⇄ H+ + HSO3-

HSO3- ⇄ H+ + SO32-

D. Sai vì Na2S là chất điện li mạnh

Phương trình điện li viết đúng:

Na2S → 2Na+ + S2-

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một dung dịch chứa Mg2+(0,02 mol), K+(0,03 mol) , Cl-(0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là

Xem đáp án » 03/05/2020 20,058

Câu 2:

Phương trình điện li nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án » 03/05/2020 19,514

Câu 3:

Các chất dẫn điện là

Xem đáp án » 03/05/2020 11,796

Câu 4:

Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

Xem đáp án » 03/05/2020 11,740

Câu 5:

Dung dịch X gồm : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+, a mol Fe3+ và b mol SO42- . Khi cô cạn X thu được 7,715 gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là

Xem đáp án » 03/05/2020 9,766

Câu 6:

Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

Xem đáp án » 03/05/2020 9,727

Bình luận


Bình luận