Câu hỏi:

03/05/2020 19,520

Phương trình điện li nào sau đây không đúng ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Phương trình điện li của H3PO4 viết không đúng.

H3PO4 là chất điện li yếu. Phương trình điện li viết đúng là:

H3PO4    H+  H2PO4-

H2PO4-    H+  +  HPO42-

HPO42-   H+  +  PO43-

 Lưu ý: Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

+ Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH...
+ Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...
+ Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2 chiều ( ).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

Xem đáp án » 03/05/2020 27,310

Câu 2:

Một dung dịch chứa Mg2+(0,02 mol), K+(0,03 mol) , Cl-(0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là

Xem đáp án » 03/05/2020 20,060

Câu 3:

Các chất dẫn điện là

Xem đáp án » 03/05/2020 11,804

Câu 4:

Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

Xem đáp án » 03/05/2020 11,749

Câu 5:

Dung dịch X gồm : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+, a mol Fe3+ và b mol SO42- . Khi cô cạn X thu được 7,715 gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là

Xem đáp án » 03/05/2020 9,769

Câu 6:

Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

Xem đáp án » 03/05/2020 9,727

Bình luận


Bình luận