130 câu hỏi lý thuyết Sự điện li có giải chi tiết (P2)

  • 8462 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Phương trình H+ + OH-® H2O là phương trình ion thu gọn của phản ứng có phương trình sau:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phương trình H+ + OH- → H2O là phương trình ion thu gọn của phản ứng có phương trình sau: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Đối với các đáp án còn lại:

A. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

Có phương trình ion thu gọn là

OH- + HCO3- → CO32- + H2O

C. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

Có phương trình ion thu gọn là

SO42- + Ba2+ → BaSO4

D.  3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

Có phương trình ion thu gọn là

3H+ + Fe(OH)3 → Fe3+ + 3H2O


Câu 3:

Hiđroxit nào sau đây có tính lưỡng tính?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận