130 câu hỏi lý thuyết Sự điện li có giải chi tiết ( P4 )

  • 8453 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Phương trình rút gọn Ba2+ + SO42– → BaSOtương ứng với phương trình phân tử nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận