Câu hỏi:

12/03/2020 16,447

Phản xạ là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Phản xạ là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích bên trong hoặc bên ngoài cơ thể.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và BB. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

Xem đáp án » 12/03/2020 15,241

Câu 2:

Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đay sai?

Xem đáp án » 12/03/2020 10,783

Câu 3:

Khi nói về ARN, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 12/03/2020 9,986

Câu 4:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào sau đây? 

Xem đáp án » 12/03/2020 9,450

Câu 5:

Một gen phân mảnh ở sinh vật nhân thực có chiều dài 0,5l μm. Hiệu số giữa nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác là 20%. Có bao nhiêu kết luận sau đây là sai?

I. Gen có số nuclêôtit loại A/G = 3/7.

II. Tổng số liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit trong gen là 2999.

III. Số axit amin trong phân tử prôtêin hoàn chỉnh do gen quy định tổng hợp là 498.

IV. Khi gen nhân đôi liên tiếp 5 lần, tổng số nuclêôtit loại T môi trường cần cung cấp là 14400.

Xem đáp án » 12/03/2020 6,816

Câu 6:

Đặc điểm chung của các nhân tố tiến hóa: đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên là

Xem đáp án » 12/03/2020 4,769

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK