Câu hỏi:

12/03/2020 476

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Trả lời:

Đáp án D

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chú ý:

- Động từ tận cùng –ate trọng âm thường cách âm tiết cuối 1 âm tiết, nhưng nếu chỉ có 2 âm tiết thì nhấn trọng âm ở âm tiết cuối. (Eg: create /kriˈeɪt/)

- Trọng âm thường rơi trước vần –ity. (Eg: familiarity /fəˌmɪliˈærəti/)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

_______ that she burst into tears. 

Xem đáp án » 12/03/2020 4,588

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

We admire Lucy for (A) her intelligence (B), cheerful disposition (C) and she is honest. (D) 

Xem đáp án » 12/03/2020 4,098

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

My car is getting unreliable; I think I'll trade it ______ for a new one. 

Xem đáp án » 12/03/2020 3,014

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 

David drove so fast; it was very dangerous. 

Xem đáp án » 12/03/2020 1,707

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

The building has a smoke detector ______ any fires can be detected immediately. 

Xem đáp án » 12/03/2020 1,596

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

Many successful (A) film directions (B) are former (C) actors who desire to expand (D) their experience in the film industry. 

Xem đáp án » 12/03/2020 1,373

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »