Tổng hợp đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia (Đề số 1)

  • 75079 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chú ý:

- Động từ tận cùng –ate trọng âm thường cách âm tiết cuối 1 âm tiết, nhưng nếu chỉ có 2 âm tiết thì nhấn trọng âm ở âm tiết cuối. (Eg: create /kriˈeɪt/)

- Trọng âm thường rơi trước vần –ity. (Eg: familiarity /fəˌmɪliˈærəti/)


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chú ý: Đa số động từ có 2 âm tiết thì trọng âm ở âm tiết cuối, vì âm tiết trước có đặc tính tiếp đầu ngữ. (ap-, at-,…)


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

Educated in the UK (A), his qualifications are (B) widely recognized (C) in the world of professionals. (D) 

Xem đáp án

Đáp án B

Đây là câu rút gọn chủ ngũ khi chủ ngữ ở vế 1 và 2 cùng chủ ngữ. Chủ ngữ trong vế 1 là he (he was educated in the UK), nhưng chủ ngữ ở mệnh đề 2 lại là his qualifications -> sai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận