30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 1)

  • 87017 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each off the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về phát âm

A. occasion /ə'keɪ.ʒən/ (n): dịp, thời điểm.

B. explosion /ɪk'spləʊ.ʒən/ (n): sự bùng nổ, vụ nổ.

C. provision /prə'vɪʒən/ (n): sự cung cấp.

D. inversion /ɪn'v3:ən/ (n): sự đảo lộn.

=> Phần gạch chân đáp án D được phát âm là /ən/, các đáp án còn lại được phát âm là /ʒən/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each off the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về phát âm

A. thereupon /’ðeərə'pɔn/: do vậy, ngay sau đó

B. thrill /θrɪ1/: sự rộn ràng, sự rùng mình

C. through /θru:/: qua, xuyên qua, suốt

D. throne /θroʊn/: ngai vị

=> Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /ð/, các đáp án còn lại phần gạch chân phát âm là /θ/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position primary stress in each off the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. interview /'ɪntəvju:/ (n+v): phỏng vấn.

B. intellectual /,ɪntəl'ektuəl/ (adj): thuộc về đầu óc, thuộc về trí tuệ.

C. similarity /.sɪmɪ'lærəti/ (n): sự giống nhau, tương tự.

D. engineer /,endʒɪ'nɪər/ (n): kĩ sư.

=> Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 3.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position primary stress in each off the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về trọng âm

A. capture /'kæp.tər/ (n+v): bắt giữ. (Từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/).

B. picture /'pɪk.tər/ (n): bức tranh. (Từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/).

C. ensure /ɪn'ʊr/ (v): đảm bảo. (Từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào tiền tố en-).

D. pleasure /'ple.ʒər/ (n): niềm vui thích, niềm hân hạnh.(Từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/).

=> Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 5:

When the Titanic started sinking, the passengers were _____.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về từ vựng

A. horrifying (adj): kinh hãi, kinh hoàng

B. apprehensive (adj): e sợ

C. panic-stricken (adj): hoảng sợ, hoang mang sợ hãi

D. weather-beaten (adj): dầu sương dãi nắng, lộng gió (bờ biển)

Tạm dịch: Khi tàu Titanic bắt đầu chìm, những hành khách hoảng sợ tột độ.

=> Hai đáp án A và C đều hợp nghĩa của câu nhưng ta không chọn A do khi mô tả cảm xúc con người không dùng tính từ đuôi "ing".


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

1 năm trước

Đỗ Thảo

9 tháng trước

Hoang Anh Duc

Nice

7 tháng trước

Lynh Kaith

P

4 tháng trước

Phạm Hà

n

4 tháng trước

nguyen dinh viet

2 tháng trước

Nguyen Nhu

Bình luận


Bình luận

Hiền Kim
08:18 - 02/03/2021

câu này đáp án sai ạ , tất cả đều là âm /ʒən/ này mà ạ?