30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 13)

  • 135930 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về phụ âm

A. appreciate /ə'pri:∫ieɪt/                                      
B. psychology /saɪ'ka:lədʒi/

C. programme /'proʊgræm/     
D. respectively /rɪ'spektɪvli/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về cách phát âm đuôi -ed

A. understanded /,ʌndər'stændid/                        
B. washed /wa:t/

C. produced /prə'du:st/  
D. confessed /kən'fest


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức trọng âm

A. magpie /'mægpaɪ/ : từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm, danh từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu.

B. engaged /ɪn'geɪdʒd/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ed không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ei/.

C. import /'ɪmpɔ:rt/ hoặc /ɪm'pɔ:t/ : từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất hoặc thứ hai. Vì theo quy tắc nếu một từ vừa là danh từ, vừa là động từ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu nếu là danh từ và rơi vào âm thứ hai nếu là động từ.

D. fortune /'fɔ:rtən/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức trọng âm

A. masterpiece /'mæstərpi:s/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc với danh từ ghép thì trọng âm rơi vào từ đầu.

B. television /'te1ɪvɪʒən/ hoặc /te1ɪ’vɪʒən/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất hoặc thứ ba.

C. emperor /'empərər/:từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

D. emission /i'mɪn/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết hai. Vì theo quy tắc những từ tận cùng là đuôi -ion thì trọng âm thường rơi vào ngay trước nó


Câu 5:

Their massive salaries let them afford to give _____ huge amounts to Charities.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về cụm động từ

A. give off: tỏa ra

B. give up: từ bỏ

C. give away: cho đi, quyên góp

D. give back: trả lại

Tạm dịch: Mức lương khủng của họ cho phép họ đủ khả năng để quyên góp số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

2 năm trước

Đỗ Thảo

1 năm trước

Hoang Anh Duc

Nice

1 năm trước

Lynh Kaith

P

1 năm trước

Phạm Hà

n

1 năm trước

nguyen dinh viet

1 năm trước

Nguyen Nhu

L

8 tháng trước

Linh Nguyễn

7 tháng trước

We purple BTS

6 tháng trước

Đỗ Phương

A

6 tháng trước

Ang Thư

C

4 tháng trước

Cấn Uyên

1 tháng trước

Ngọc Ánh Lương

đề mới, nhiều câu hay, có giải khá chi tiết. mỗi tội nếu có file để in ra đọc cho đỡ đau mắt thì tốt, chứ nhìn trên máy lag hết cả mắt :((

Bình luận


Bình luận