30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 5)

  • 135933 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức phát âm

A. production /prə’dʌk∫n/                               
B. propaganda /prɒpə’gændə/

C. promotion /prə’məʊt∫n/                                  
D. proceed /prə’si:d/

Phần gạch chân câu B phát âm là /prɒ/ còn lại là /prə/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức phát âm

A. express /ɪk’spres/                                           
B. exciting /ɪk’saɪtɪŋ/

C. expensive /ɪk’spensɪv/                                   
D. exhibition /,eksɪ’bɪ∫n/

Phần gạch chân câu D phát âm là /eks/ còn lại là /ɪks/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức trọng âm

A. geographical /dʒiə’græfikl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi –al không ảnh hưởng đến trọng âm của từ, đuôi –ic làm trọng âm rơi vào âm trước đó.

B. economics /,i:kənɒmiks/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi –ics làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

C. compulsory /kəm’pʌlsəri/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên.

D. education /,edjʊ’kei∫n/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi –ion làm trọng âm rơi vào âm trước hậu tố.

 Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai còn lại là thứ ba.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức trọng âm

A. obsolete /’ɒbsəli:t/                                       
B. complete /kəm’pli:t/

C. compete /kəm’pi:t                                          
D. deplete /di’pli:t/

Phương án B, C, D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 theo quy tắc: trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/ và trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài.  đáp án A


Câu 5:

Something was strange happened yesterday has  been worrying me. I really don't know what to do.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về mệnh đề quan hệ và đại từ bất định.

- Người ta dùng tính từ đặt ngay sau đại từ bất định để bổ sung ý nghĩa cho đại từ bất định đó. Do đó something was strange  something strange.

- Trong một câu không để 2 động từ chia theo thì của câu. Do đó, ta có thể biến đổi thành mệnh đề quan hệ hoặc là rút gọn mệnh đề quan hệ. Do đó, something was strange something strange which

Tạm dịch: Có một điều rất lạ đã xảy ra ngày hôm qua làm tôi lo lắng. Tôi thực sự không biết phải làm gì.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

2 năm trước

Đỗ Thảo

1 năm trước

Hoang Anh Duc

Nice

1 năm trước

Lynh Kaith

P

1 năm trước

Phạm Hà

n

1 năm trước

nguyen dinh viet

1 năm trước

Nguyen Nhu

L

8 tháng trước

Linh Nguyễn

7 tháng trước

We purple BTS

6 tháng trước

Đỗ Phương

A

6 tháng trước

Ang Thư

C

4 tháng trước

Cấn Uyên

1 tháng trước

Ngọc Ánh Lương

đề mới, nhiều câu hay, có giải khá chi tiết. mỗi tội nếu có file để in ra đọc cho đỡ đau mắt thì tốt, chứ nhìn trên máy lag hết cả mắt :((

Bình luận


Bình luận