Câu hỏi:

12/03/2020 3,660

Cho các dung dịch hoặc các chất lỏng riêng biệt: đường saccarozơ, axit axetic, rượu etylic, đường glucozơ, dầu thực vật. Các chất này đựng trong các ống nghiệm ký hiệu là X, Y, Z, P, Q không theo thứ tự. Thực hiện lần lượt các thí nghiệm với các chất trên với một số thuốc thử, kết quả thu được ở bảng dưới đây:

Chất

Thuốc thử

Hiện tượng

X

NaHCO3

Có sủi bọt khí

Y

Ag2O trong NH3 dư

Có kết tủa Ag

Z

Đun nóng H2SO4 loãng: trung hòa môi trường sau đó cho Ag2O trong NH3 dư

Có kết tủa Ag

P

Nước cất

Tạo hai lớp chất lỏng không trộn lẫn

X, Y, Z và Q

Tạo dung dịch đồng nhất không màu

Xác định các chất X, Y, Z, P, Q. Viết các phương trình phản ứng xảy ra

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

X tan trong nước tạo dd đồng nhất và có phản ứng với NaHCO3 sinh ra khí CO2 => X là axit axetic

CH3COOH + NaHCO3→ CH3COONa + H2O + CO2

Y tan trong nước và tạo kết tủa Ag với Ag2O trong NH3 dư => Y là đường glucozơ: C12H22O11

C6H10O2 (dd) + Ag2O (dd phức) NH3C6H12O7 ( axit gluconic) (dd)+ 2Ag↓

Z tan trong nước, bị thủy phân trong H2SO4, sau đó cho phản ứng tráng bạc với Ag2O trong NH3 => Z là saccarozơ

C12H22O11 + H2O H2SO4,t C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 ( fructozơ)

C6H12O6 (glucozơ) + Ag2O (dd phức) NH3 C6H12O7 ( axit gluconic) (dd)+ 2Ag↓

P không tan trong nước, tạo thành hai lớp chất lỏng không trộn lẫn => P là dầu thực vật

Q tan trong nước tạo thành dung dịch đồng nhất  => Q là ancol etylic (C2H5OH)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra đối với các thí nghiệm sau:

a) Cho 1 mẫu Na vào ống nghiệm đựng cồn 900

b) Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch muối Na2SiO3.

c) Đưa một mẩu giấy quỳ tím vào cốc đựng nước clo.

d) Cho Cu(OH)2 vào cốc đựng dung dịch CH3COOH dư

Xem đáp án » 12/03/2020 7,959

Câu 2:

Để phát hiện xăng có bị lẫn nước hay không người ta cho muối CuSO4 qua hỗn hợp chất rắn gồm CuO, Na2O đến phản ứng hoàn toàn.

Viết tất cả các phương trình phản ứng có thể xảy ra trong toàn bộ thí nghiệm

Xem đáp án » 12/03/2020 7,376

Câu 3:

Cho m gam một mẩu kim loại Ba tan hết vào 100 ml dung dịch A gồm HCl 0,08M và Al2(SO4)3 0,5M. Sau các phản ứng thu được dung dịch X, kết tủa Y và khí Z. Khối lượng dung dịch X giảm so sới dung dịch A là 14,19 gam. Thêm tiếp V ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X thấy xuất hiện 0,78gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính giá trị của m, V.

Xem đáp án » 13/03/2020 7,315

Câu 4:

 Một học sinh trong lúc làm thí nghiệm sơ ý làm rơi vỡ bình nhiệt kế thủy ngân, làm chất độc thủy ngân rơi vãi xuống nền nhà. Với hóa chất sẵn có trong phòng thí nghiệm, em hãy trình bày cách xử lí để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Viết tất cả các phương trình phản ứng có thể xảy ra trong toàn bộ thí nghiệm

Xem đáp án » 12/03/2020 6,789

Câu 5:

Cho m gam kim loại Fe tan hết trong dung dịch HNO3 25,2%, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,672 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất của N trong HNO3. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 7,82 gam muỗi khan.

Viết phương trình phản ứng xảy ra. Tính giá trị của m và tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch sau phản ứng

Xem đáp án » 13/03/2020 6,030

Câu 6:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

a) Xác định các chất X, Y, Z, A, B, D, E, F biết rằng:

- X là đơn chất của phi kim T, còn Y, Z là hợp chất hai nguyên tố, trong đó có chứa T. Dung dịch của Y làm quỳ tím chuyển đỏ. Z là muối Kali trong đó Kali chiếm 52,35% về khối lượng.

- Từ D có thể tạo thành A bằng phản ứng với oxi xúc tác men giấm.

b) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra ( ghi rõ điều kiện nếu có).

Xem đáp án » 12/03/2020 5,036

Câu 7:

Nước tự nhiên thường chứa một lượng nhỏ các muối nitrat và hiđrocacbon của các kim loại canxi, magie. Hãy dùng một hóa chất thông dụng là một muối của natri để loại bỏ đồng thời canxi và magie trong các muối trên ra khỏi nước. Viết các phương trình hóa học.

Viết tất cả các phương trình phản ứng có thể xảy ra trong toàn bộ thí nghiệm

Xem đáp án » 12/03/2020 4,935

Bình luận


Bình luận