Câu hỏi:

11/08/2019 8,597

Hợp chất hữu cơ X ( chứa C, H, O) chỉ có một loại nhóm chức. Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y. Làm bay hơi Y, chỉ thu được 164,7 gam hơi nước và 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 và 14,85 gam H2O. Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng ( dư), thu được hai axit cacboxylic đơn chức và hợp chất T (chứa C, H, O và MT < 126). Số nguyên tử H trong phân tử T bằng

Trả lời:

Đáp án A

n Na2CO3 = 0,225 mol

=> n NaOH = 2 . 0,225 = 0,45 mol  => m NaOH = 18 g

m H2O trong dd NaOH­ = 180 – 18 = 162 g

m H2O sinh ra ở phản ứng =  164,7 – 162 = 2,7 g

=> n H2O = 0,15 mol

0,15 mol X phản ứng 0,45 mol NaOH sinh ra 0,15 mol H2O

Bảo toàn khối lượng : m X + m dd NaOH = m H2O + m Z  => m X = 29,1  => M X = 194

n CO2 = 1,275 mol  , n H2O = 0,825 mol

X + NaOH H2O + Z ( 0,825 mol H2O , 1,275 mol CO2 , 0,225 mol Na2CO3 )

n C = n  CO2 + n Na2CO3 = 1,5 mol  => X có Số C = 1,5 : 0,15 = 10

n H = 2 n H2O đốt cháy + 2 n H2O sản phẩm ­ - n NaOH  

= 2. ( 0,15 + 0,825 ) – 0,45 = 1,5 mol

Số H có trong X là : 1,5 : 0,15 = 10

Vì M = 194­ => số O = 4

X là C10H10O4

CT của X: C10H10O4 mà chỉ chứa 1 loại nhóm chức --> là este 2 chức

mà X + 3 NaOH H2O + Z vs tỉ lệ 1:3 sinh ra 1 H2O

=>   1 chức của este là ancol và 1 chức còn lại là phenol

Z + H2SO4 ra 2 axit đơn chức và T

cấu tạo của X:

HCOO-C6H4-CH2-OOC-CH3

--> T là: OH-C6H4-CH2OH (C7H8O2)

Vậy số H là 8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Este X (Có khối lượng phân tử bằng 103) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit .Cho 26,78 gam X phản ứng hết với 300ml dd NaOH 1M, thu được dung dịch Y.Cô cạn dd Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 11/08/2019 10,513

Câu 2:

Hỗn hợp T gồm 1 este, 1 axit, 1 ancol (đều no đơn chức mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 11,16g T bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,18 mol NaOH thu được 5,76g một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,09 mol CO2. Phần trăm số mol ancol trong T là :

Xem đáp án » 11/08/2019 6,031

Câu 3:

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịch NaOH 1,15M, thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4 gam hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,2 gam một chất khí. Giá trị của m là

Xem đáp án » 11/08/2019 5,718

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol O2, sinh ra 0,5 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 9,32 gam muối. Mặt khác a mol X làm mất màu vừa đủ 0,12 mol brom trong dung dịch. Giá trị của a là

Xem đáp án » 11/08/2019 5,529

Câu 5:

Cho 1,22g một este E phản ứng vừa đủ với 0,02 mol KOH; cô cạn dung dịch thu được 2,16g hỗn hợp muối F. Đốt cháy hoàn toàn muối này thu được 2,64g CO2; 0,54g H2O và a gam K2CO3 , ME < 140 đvc.Trong F phải chứa muối nào sau đây?

Xem đáp án » 11/08/2019 5,238

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »