Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ Vận dụng cao - P1)

  • 3490 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hỗn hợp T gồm 1 este, 1 axit, 1 ancol (đều no đơn chức mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 11,16g T bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,18 mol NaOH thu được 5,76g một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,09 mol CO2. Phần trăm số mol ancol trong T là :

Xem đáp án

Đáp án C

TQ : este : CnH2n+1COOCmH2m+1

Gọi số mol este ; axit ; ancol trong T lần lượt là a ; b ; c

=> nMuối = nNaOH = 0,18 mol

Muối khan :

CnH2n+1COONa + (n + 0,5)O2 -> 0,5Na2CO3 + (n + 0,5)CO2 + (n + 0,5)H2O

=> 0,18(n + 0,5) = 0,09 => n = 0

=> HCOONa

Bảo toàn khối lượng : mT + mNaOH = mmuối + mancol + mH2O

=> 11,16 + 40.0,18 = 0,18.68 + 5,76 + mH2O

=> nH2O = naxit = 0,02 mol => neste = nNaOH – naxit = 0,16 mol

=> nancol sau pứ = a + c = 0,16 + c > 0,16

=> Mancol < 5,76/0,16 = 36 => CH3OH

=> a + c = 0,18 mol => c = 0,02 mol

=> %nancol = 0,02/ (0,02 + 0,16 + 0,02) = 10%


Câu 2:

Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức ( hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử). Đem đốt cháy m gam X cần vừa đủ 0,46 mol O2. Thủy phân m gam X trong 70 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 7,06 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức, mạch hở. Đem đốt hoàn toàn hỗn hợp muối Y thì cần 5,6 lít (đktc) khí O2. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn hơn trong X là?

Xem đáp án

Đáp án B

nO2 đốt X = 0,46

nO2 đốt Y = 0,25

=> nO2 đốt Z = 0,46 - 0,25 = 0,21

Z no, đơn chức, mạch hở nên nCO2 = 0,21/1,5 = 0,14

Nếu X mạch hở thì nX = nZ = nNaOH = 0,07

=> Z là C2H5OH

Bảo toàn khối lượng

mX = mY + mZ - mNaOH = 7,48

Đặt a, b là số mol CO2 và H2O

=> 2a + b = 0,07 . 2 + 0,46 . 2 và 44a + 18b = 7,48 + 0,46 . 32

=> a = 0,39 và b = 0,28

=> Số C = 5,57 => C5 (0,03 mol) và C6 (0,04 mol)

Các muối gồm C2HxCOONa (0,03) và C3HyCOONa (0,04)

=> mY = 0,03(x + 91 ) + 0,04(y +103) = 7,06

=> 3x + 4y = 21 —> X = y = 3 là nghiệm duy nhất Xgồm:

C2H3COOC2H5 (0,03 mol)

C3H3COOC2H5 (0,04 mol)

=> % = 59,893%


Câu 3:

Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 16% thu được chất hữu cơ Y và 35,6 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án

Đáp án D

nNaOH = 0,4 mol = 2nX

Bảo toàn khối lượng : mancol = mX + mNaOH - mmuối = 12,4g

+) Nếu X có dạng : axit 2 chức + ancol đơn chức

=> nancol = nNaOH = 0,4 mol => Mancol = 31g => Loại

+) Nếu X có dạng axit đơn chức + ancol 2 chức

=> Mancol = 62g => HOCH2CH2OH

=> X là CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5


Câu 4:

X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở không cho phản ứng tráng gương (trong đó X no, Y và Z có 1 liên kết đôi C = C trong phân từ). Đốt cháy 23,58 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với O2 vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 137,79 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 23,58 gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp 2 ancol kế tiếp thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Thêm NaOH rắn, CaO rắn dư vào F rồi nung thu được hỗn hợp khí G. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy phần trăm khối lượng của khí có phân tử khối nhỏ trong G gần nhất với giá trị là

Xem đáp án

Đáp án C

X : CnH2nO2 : a mol

Y, Z : CmH2m-2O2 : b mol

=> nNaOH = a + b = 0,3 mol (1)

mE = a(14n + 32) + b(14m + 30) = 23,58g (2)

nCO2 = na + mb

nH2O = na + mb – b

mgiảm = 197(na + mb) - 44(na + mb) - 18(na + mb – b)  = 137,79 (3)

Từ (1,2,3) :

na + mb = 1,01 mol

a = 0,22

b = 0,08

=> 0,22n + 0,08m = 1,01

=> 22n + 8m = 101

Với n ≥ 3 và m > 4 => n = 3 và m = 4,375 là nghiệm duy nhất

Do sản phẩm xà phòng hóa thu được 2 muối và 2 ancol liên tiếp nên các chất là :

X : CH3COOCH3 (0,22 mol)

Y : CH2 = CHCOOCH3 (0,05 mol)

Z : CH2=CHCOOC2H5 (0,03 mol)

Vậy F gồm : 0,22 mol CH3COONa và 0,08 mol CH2=CHCOONa

Khi nung F với NaOH và CaO

=> khí G gồm : CH4 : 0,22 mol và C2H4 : 0,08 mol

=> %mCH4 = 61,11%


Câu 5:

Cho 35,2 gam hỗn hợp X gồm phenyl fomat, propyl axetat, metyl bezoat, benzyl fomat, etyl phenyl oxalat tác dụng với lượng dư dung dịch NaOh có 0,45mol NaOH tham gia phản ứng thu được dung dịch chứa m gam muối và 10,4 gam hỗn hợp ancol Y. Cho 10,4 gam Y tác dụng hết với Na, thu được 2,8 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ancol có dạng ROH

nH2 = 0,125mol => nROH = 0,25 mol

=> MY = 41,6

nCOO trong este = 0,25mol

nCOO trong este của phenol = x

=> nNaOH = 0,25 + 2x = 0,45 => x = 0,1 mol

=> nH2O = 0,1 mol

Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = m + mY + mH2O => m = 41g


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận