Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ Vận dụng cao - P2)

  • 2917 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

X là este mạch hở có công thức phân tử C5H8O2; Y và Z là hai este ( đều no, mạch hở, tối đa hai nhóm este, MY < MZ ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X, Y và Z thu được 15,68 lít CO2 (đktc). Mặt khác, cho E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp hai ancol có cùng số cacbon và hỗn hợp hai muối. Phân tử khối của Z là

Xem đáp án

Đáp án B

C trung bình = 0,7/0,2 = 3,5 => 1 este có số C bằng 2 hoặc bằng 3.

+ Khi cho E tác dụng với NaOH vừa đủ thu được 2 ancol có cùng số C nên Y là HCOOCH2CH3 (không thể là HCOOCH3 vì chỉ có CH3OH là ancol duy nhất có 1C).

=> 2 ancol: CH3CH2OH và HOCH2CH2OH

+ X là este đơn chức nên X được tạo bởi ancol là CH3CH2OH=> X là CH2=CHCOOCH2CH3

+ Z no nên Z tạo bởi HCOOH và C2H4(OH)2 => Z là (HCOO)2C2H4


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no và hai ancol) cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án C

X có dạng CnH2n-2kO4

nCO2 = x;  nH2O = y x + y = 0,5  (1)

Bảo toàn O: 2nCO2 + nH2O = 2.0,3 + 4nX  (2)

Ta có nCO2 – nH2O = k.nX  (3)

(1), (2), (3) nCO2 = 0,3;  nH2O = 0,2;  nX = 0,05;   k = 1

Y tạo bởi axit 2 chức no, mạch hở  và 1 ancol no, mạch hở và 1 ancol ko no (1 lk π), mạch hở

CTCT Y:

 

  mchất rắn = mNaOH dư + m(COONa)2 = 0,1.40 + 0,05.134 = 10,7 gam

Chú ý:

NaOH dư


Câu 3:

Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức vói NaOH thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 muối và 3,76 gam hỗn hợp 2 ancol. Lấy hỗn hợp muối đem đốt cháy hoàn toàn, thu toàn bộ sản phẩm khí và hơi cho hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư, khối lượng dung dịch giảm 3,42 gam. Khối lượng của X là

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi công thức chung của muối là: CnH2n+1COONa

Ta thấy đốt muối thì nCO2=nH2O

Đặt nCO2=nH2O=x=>nCaCO3=x

mdd giảm=mCaCO3-(mCO2+mH2O)

=>100x-(44x+18x)=3,42

=>x=0,09 mol

=>0,09(14n+68)=7,36(n+0,5)=>n=0,4

=>n muối=7,36(14.0,4+68)=0,1 mol

BTKL: m=m muối + m ancol – mNaOH

=7,36+3,76-0,1.40=7,12 gam


Câu 4:

Este X có công thức phân tử dạng CnH2n-2O2. Đốt cháy hoàn toàn 0,42 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong có chứa 68,376g Ca(OH)2 thì thấy dung dịch nước vôi trong vẩn đục. Thủy phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ không tham gia phản ứng tráng gương. Phát biểu nào sau đây về X là đúng :

Xem đáp án

Đáp án A

(*) Biện luận :

- Thủy phân X mà tạo 2 sản phẩm hữu cơ không tham gia phản ứng tráng gương

=> Loại D (D có CH3CHO)

- Chỉ có đồng đẳng của D mới không điều chế trực tiếp được

=> Loại luôn C

- Xét ý B : %O = 36,36% => M = 88g

=> CTPT C4H8O2 không phù hợp

=> Loại B


Câu 5:

Hỗn hợp E gồm 2 este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 4,032 lit O2 (dktc), thu được 7,04g CO2 và 1,44g H2O. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH dư thì tối đa có 1,40g NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 3,31g hỗn hợp 3 muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là :

Xem đáp án

Đáp án C

nCO2 = 0,16 mol => nC = 0,16 mol

nH2O = 0,08 mol => nH = 0,16 mol

Bảo toàn khối lượng : m + mO2 = mCO2 + mH2O => m = 2,72g

=> nO = 0,04 mol

=> C : H : O = 4 : 4 : 1

Do E là este đơn chức => CTPT của E là C8H8O2

nE = 0,02 mol và nNaOH = 0,035 mol

Trong E có 1 este của phenol (0,015 mol) và 1 este của ancol (0,005 mol)

Bảo toàn khối lượng : => mancol = mE + mNaOH – mT – mH2O = 0,54 g

nancol = 0,005 mol => Mancol = 108g => C6H5CH2OH

Xà phòng hóa E chỉ thu được 3 muối và ancol trên nên E chứa :

HCOOCH2C6H5 (0,005 mol)

CH3COONa (0,015 mol)

C6H5ONa (0,015 mol)

=> mRCOONa = 1,57g


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận