15 Câu trắc nghiệm Este có đáp án

  • 11737 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Este có mùi dứa là

Xem đáp án

Đáp án B

Este có mùi dứa là etyl butirat


Câu 3:

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sn phẩm thu được là

Xem đáp án

Đáp án B

HCOOCH3 + NaOH to HCOONa +CH3OH


Câu 4:

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai mui ?

Xem đáp án

Đáp án C

C6H5COOC6H5 + 2NaOH  t° C6H5COONa + C6H5ONa + H2O

CH3COO-[CH2]2-OOCCH2CH3 +2NaOH  t° CH3COONa +C2H4(OH)2+C2H5COONa

CH3OOC-COOCH3 + 2NaOH  t° NaOOC  COONa + 2CH3OH (chỉ thu 1 muối)

CH3COOC6H5 + 2NaOH t°  CH3COONa+C6H5ONa + H2O


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

50%

17%

33%

0%

0%

Nhận xét

L

8 tháng trước

Lan Vũ thị ngọc

N

8 tháng trước

Nguyễn Diệu Anh

8 tháng trước

Ngô Minh Thao

6 tháng trước

Đổi Thay Đã

5 tháng trước

Thúy Vy

T

1 tháng trước

Thanh Ngọc

Bình luận


Bình luận