Câu hỏi:

12/08/2019 3,282

Chất nào dưới đây có pH < 7 ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các dung dịch: NH3, NaOH, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol/l và có các giá trị pH là pH1, pH2 và pH3. Sự sắp xếp nào đúng?

Xem đáp án » 12/08/2019 53,390

Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Xem đáp án » 12/08/2019 53,103

Câu 3:

Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3?

Xem đáp án » 12/08/2019 25,777

Câu 4:

Trong các dung dịch sau, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ( Giả thiết chúng cùng thuộc nồng độ mol/l)?

Xem đáp án » 12/08/2019 21,860

Câu 5:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu

Xem đáp án » 12/08/2019 19,166

Câu 6:

Cho các ion sau: CO3 2-, CH3COO-, HSO42-, Cl-, NO3-, S2-, HCO3-. Hãy cho biết có bao nhiêu ion có khả năng nhận proton?

Xem đáp án » 12/08/2019 7,111

Câu 7:

Dung dịch nào sau đây có pH > 7 ?

Xem đáp án » 12/08/2019 6,968

Bình luận


Bình luận