Câu hỏi:

13/08/2019 1,338

Đốt cháy metan trong khí clo sinh ra muội đen và khí làm đỏ giấy quì tím ẩm. Sản phẩm phản ứng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Metyl acrylat có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 14/08/2019 50,084

Câu 2:

Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy xuất hiện

Xem đáp án » 14/08/2019 39,181

Câu 3:

Hiđrocacbon nào dưới đây không làm mất màu nước brom?

Xem đáp án » 14/08/2019 27,714

Câu 4:

Hợp chất C4H8 có số đồng phân anken là :

Xem đáp án » 13/08/2019 23,565

Câu 5:

Làm sạch etan có lẫn etilen thì phải:

Xem đáp án » 13/08/2019 14,883

Câu 6:

Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 13/08/2019 8,395

Câu 7:

Axetilen là tên gọi của hợp chất có công thức phân tử

Xem đáp án » 14/08/2019 8,040

Bình luận


Bình luận