Câu hỏi:

13/08/2019 1,113

Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Câu 3: Đáp án B

A sai do khi buta – 1,3- dien phản ứng với dd brom sẽ tạo chất có 4 brom trong công thức do có 2 nối đôi

B đúng

C sai do C có một nối ba nên sẽ gắn thêm 4 Br vào công thức hóa học

D sai vì D là butan chỉ có thế được 1 Br

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Metyl acrylat có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 14/08/2019 49,924

Câu 2:

Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy xuất hiện

Xem đáp án » 14/08/2019 39,072

Câu 3:

Hiđrocacbon nào dưới đây không làm mất màu nước brom?

Xem đáp án » 14/08/2019 27,671

Câu 4:

Hợp chất C4H8 có số đồng phân anken là :

Xem đáp án » 13/08/2019 23,552

Câu 5:

Làm sạch etan có lẫn etilen thì phải:

Xem đáp án » 13/08/2019 14,875

Câu 6:

Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 13/08/2019 8,389

Câu 7:

Axetilen là tên gọi của hợp chất có công thức phân tử

Xem đáp án » 14/08/2019 8,021

Bình luận


Bình luận